Make your own free website on Tripod.com

Trung-Hoa nam-xâm, lấn chiếm địa bàn sinh-hoạt của các người Bách-Việt theo Sử Trung-Hoa

Người Tàu khởi-sự tại một vùng nhỏ hẹp, xa biển. Khi bành-trướng, họ lấn chiếm đất đai của các chủng-tộc khác, trở thành đế-quốc rộng lớn như ngày nay.