Make your own free website on Tripod.com

Vài dòng về Tác-giả Vũ Hữu San

 Vũ Hữu San, sinh-quán Hoa-Lư, Ninh-Bình; cựu học-sinh Chu-Văn An từ 1954, cựu sinh-viên Toán các Đại-học Sài-Gòn, Đà-lạt, Huế; tốt-nghiệp các Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang (hai ngành chỉ-huy và cơ-khí) cùng Trường Chỉ-Huy Tham-Mưu Đà-Lạt. Hầu hết binh nghiệp của Ông là hải-vụ, từng làm Hạm-Trưởng tới 6 chiến hạm, chiếc cuối cùng là Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư HQ.4.

Tại hải ngoại, Cựu Hạm-Trưởng San tốt-nghiệp Cử Nhân Cơ-Khí, làm Kỹ-Sư, rồi làm Chuyên-gia Tin-học (IT). Về hưu từ 2002. Một đôi khi thấy Ông cộng-tác với Viện Việt-Học cùng đại-lão Giáo-Sư Nguyễn-Khắc-Kham trong công-tác văn-hoá.

Tác-phẩm của Ông chuyên về biên-khảo Hàng-hải và Văn-Hóa “Nước” cổ-truyền của dân-tộc. Ông cũng là tác-giả các quyển sách sau:

-         "Địa-Lý Biển Đông với Hoàng-Sa và Trường-Sa" xuất bản các năm 1995, 1996.

-         “Tài-liệu Hải-Chiến Hoàng-Sa”, 1- 2004

-         “Vịnh Bắc-Việt, Địa-lý và Chủ-Quyền Hải-phận” xuất bản năm 2002, tái-bản 2004.

-         Nhiều cuốn Sách khác của Ông có thể tìm thấy trên các trang http://vuhuusan.com. http://vuhuusan.net, http://paracels.com.


Hình-ảnh tác-giả trên Website Trung Cộng http://www.cchere.com/thread/223197

右面是4武中校,据说还是一位有名的学者。

hữu diện thị 4 hào trung giáo thuyết hoàn thị nhất vị hữu danh đích học giả

right side is (HQ) 4 "Vũ" navy lieutenant colonel, it is said a famous scholar.

Hình phải, Hạm Trưởng tàu (HQ.)4 Vũ (trung-giáo) được biết (đích thị) là một học-giả hữu-danh (http://www.cchere.com/thread/223197)