Make your own free website on Tripod.com

Địa bàn sinh-hoạt của các người Bách-Việt theo Sử Trung-Hoa

Khu-vực sinh-hoạt của người Bách-Việt sau thời Băng Đá rất rộng, kéo dài từ sát bán-đảo Sơn Đông kéo dài tới vùng Trung-phần Việt-Nam ngày nay. Trung-Hoa bành-trướng, lấn chiếm đất đai.